Pn 03 Paź 2022

Aktualności

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla interesantów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Zgodnie Rozporządzeniem, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję, że:

Tożsamość administratora.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna z siedzibą ul. Kołobrzeska 27 10-431 Olsztyn.

Dane kontaktowe inspektora ocgrony danych osobowych.

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Cel przetwarzania i podstawa prawna.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna, określonych przede wszystkim w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) do których w szczególności należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.

 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) ustawy dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 24, poz. 151 z zm) w zw. art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna oraz urzędom i instytucjom którym administrator zobowiązany jest, na podstawie przepisów odrębnych, w/w dane udostępnić.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane operatorowi pocztowemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r – Prawo pocztowe (Dz U poz 1529 oraz z 2015r poz 1830 z zm) oraz innym uprawnionym operatorom świadczących usługi doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością załatwienia złożonego do organu wniosku i pozostawienia go bez rozpatrzenia.

Okres przechowywania danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres uzależniony od oznaczenia kategorii archiwalnej poszczególnych akt, ustalonej w oparciu o kryteria precyzyjnie określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna .

  Informacja o przetwarzaniu automatycznym i profilowaniu

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Prawa podmiotów danych

 1. Zgodnie z art. 15 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Pani/Pana, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 1. Zgodnie z art. 16 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej/jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma prawo Pani/Pan żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 1. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie przetwarzania danych niezbędnych

 • w związku z prowadzonymi postępowaniami i kontrolami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawy dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 24, poz. 151 z zm) w zw. art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.

 • do celów archiwalnych, na zasadach określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna określonym w oparciu o przepisy ustawy z 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

 1. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych graniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Zgodnie z art. 21 RODO może Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej/jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f).

 1. Zgodnie z art. 77 RODO w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

"Czad nie musi zabijać"

W dniach 5-6 listopada 2015r w godz. 10.00-14.00 zostanie uruchomiona bezpłatna infolinia pod nr 987 obsługiwana przez dyżurujących specjalistów Komendy Wojewódzkiej Pożarnej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, Spółdzielni Kominiarz w Olsztynie, Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie.

Czytaj więcej: "Czad nie musi zabijać"

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA ePUAP

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DzU nr 200, poz. 1651) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m. Olsztyna została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza.

Aby można było złożyć wniosek do urzędu przy pomocy dostępnego formularza konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ ePUAP PINB DLA M. OLSZTYNA:

1. /pinbolsztyn/skrytka

2. /pinbolsztyn/SkrytkaESP


 

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Z dniem 9.03.2015 roku uchylono art. 57 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Budowlane.

W związku z powyższym do zawiadomień o zakończeniu budowy budynków inwestor nie ma obowiązku dołączać kopii świadectwa charakterystyki energetycznej.

 


 

Informacja o opłacie skarbowej

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w punkcie kasowym Urzędu Miasta Olsztyna lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat:

 

Numer rachunku bankowego ważny od dnia 01.02.2018r. dla opłaty skarbowej:
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
PKO Bank Polski S.A.

Wnioski o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

 


KOMUNIKAT W SPRAWIE USUWANIA POKRYWY ŚNIEŻNEJ ZALEGAJĄCEJ NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna, z uwagi na zbliżający się okres zimowy i możliwość pojawienia się opadów śniegu oraz wystąpienia niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach, nawisów śnieżnych i lodowych oraz o obowiązku zapewnienia, bezpiecznego użytkowania obiektów.

 


 

Nowości

Licznik gości

Who's Online

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.