Drukuj

obwieszczenie o wydaniu decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego na terenie m Olsztyna ul. Kołobrzeska

Opublikowano

Olsztyn 08.04.2020r

PINB 5150.2.2020

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna podaje do publicznej wiadomości, że po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, została wydana decyzja znak PINB 5150.2.2020 z dnia 07.04.2020r. nakazująca współwłaścicielom działki nr 92-27/7 przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie rozbiórkę budynku gospodarczego o konstrukcji drewnianej w zabudowie szeregowej przylegającego do budynku garażu usytuowanego na działce nr 92-110.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna, przy czym na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) do odwołania brak jest możliwości zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie organu.

 

Odpis decyzji podlega udostępnieniu na wniosek strony skierowany do PINB dla m Olsztyna na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, za pośrednictwem PINB dla m Olsztyna w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Zgodnie z art. 49a w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

  Obwieszczenie nastąpiło dnia: 08.04.2020 r.

z up. Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna

mgr inż. Krzysztof Solnica