Pn 03 Paź 2022

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla interesantów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Zgodnie Rozporządzeniem, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję, że:

Tożsamość administratora.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna z siedzibą ul. Kołobrzeska 27 10-431 Olsztyn.

Dane kontaktowe inspektora ocgrony danych osobowych.

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Cel przetwarzania i podstawa prawna.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna, określonych przede wszystkim w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) do których w szczególności należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.

 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) ustawy dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 24, poz. 151 z zm) w zw. art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna oraz urzędom i instytucjom którym administrator zobowiązany jest, na podstawie przepisów odrębnych, w/w dane udostępnić.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane operatorowi pocztowemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r – Prawo pocztowe (Dz U poz 1529 oraz z 2015r poz 1830 z zm) oraz innym uprawnionym operatorom świadczących usługi doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

 2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością załatwienia złożonego do organu wniosku i pozostawienia go bez rozpatrzenia.

Okres przechowywania danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres uzależniony od oznaczenia kategorii archiwalnej poszczególnych akt, ustalonej w oparciu o kryteria precyzyjnie określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna .

  Informacja o przetwarzaniu automatycznym i profilowaniu

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Prawa podmiotów danych

 1. Zgodnie z art. 15 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Pani/Pana, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 1. Zgodnie z art. 16 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej/jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma prawo Pani/Pan żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 1. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie przetwarzania danych niezbędnych

 • w związku z prowadzonymi postępowaniami i kontrolami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawy dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 24, poz. 151 z zm) w zw. art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.

 • do celów archiwalnych, na zasadach określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna określonym w oparciu o przepisy ustawy z 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

 1. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych graniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Zgodnie z art. 21 RODO może Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej/jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f).

 1. Zgodnie z art. 77 RODO w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nowości

Licznik gości

Who's Online

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.