Cz 29 Lip 2021

Druki do pobrania

NOWE WZORY

od dnia
1 lipca 2021r. DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH W OPARCIU O „NOWE” POZWOLENIE NA BUDOWĘ (przepisy ustawy PB obowiązujące po 19.09.2021) obowiązują formularze zawiadomień i wniosków określonych przez Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Formularze obowiązujące od 01 lipca 2021r. dostępne są na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-wnioskow-zgloszen-i-zawiadomien

UWAGA:

  1. Do ZAWIADOMIENIA O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH  (druk PB-12) należy dołączyć dodatkowo wypełnioną kartę statystyczną  

  2. Do ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BUDOWY / WNIOSKU O WYDANIU POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU (do druku PB-16, PB16a, PB-17, PB-17a) należy dołączyć dodatkowo wypełnioną kartę statystyczną

                    

POUCZENIE:

  1. 64 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

  2. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli zawiadomienie lub wniosek dotyczy obiektu budowlanego, którego projekt budowlany został sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 19 września 2020 r., do zawiadomienia należy dołączyć komplet dokumentów określonych przez art. 57 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 września 2020r.


STARE  WZORY

 

Poniższe wzory formularzy zostały opracowane na podstawie doświadczenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna i mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy przy zgłoszeniach dotyczących inwestycji realizowanych w oparciu o "STARE" pozwolenia na budowę - wydane zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy prawo budowlane przed dniem 19.09.2020r..

Niemniej jednak przyspieszają obieg dokumentów, dlatego prosimy o ich czytelne wypełnianie
i składanie wraz z kompletem dokumentów wymienionych jako załączniki w formularzu.

W przypadku wątpliwości służymy pomocą.

zawiadomienie o rozpoczęciu robót bud

oświadczenie kierownika/inspektora o podjęciu obowiązków

zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku

karta ewidencyjna ds statystycznych

wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

zawiadomienie o zak. budowy obiektu budowlanego innego niż budynek

oświadczenie kierownika budowy na zakończenie budowy

oświadczenie o zawiadomieniu służb -PSP, PIS

wniosek o wydanie zaświadczenia

zawiadomienie o kontroli art 62 ust 1 pkt 2

Nowości

Licznik gości

Who's Online

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.