Drukuj

TERMINY

Opublikowano

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do wspomnianych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jeżeli sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej zawiadamia o tym strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 Kpa).

Zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Stosownie do art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego skargę należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w tym terminie stosuje się przepis art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 244 § 1 w zw. z art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.