Pn 25 Paź 2021

SKARGI I WNIOSKI

Obywatele mogą składać skargi i wnioski do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna:

 

 • pisemnie, na adres:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna

ul. Kołobrzeska 27
10-431 Olsztyn,

 

 • za pomocą fax-u, pod nr

89 534 94 30,

 

 • osobiście w siedzibie PINB dla m Olsztyna - ustnie do protokołu.

 

Obywatele są przyjmowani w siedzibie Urzędu w sekretariacie codziennie w godzinach pracy Urzędu, oraz przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m Olsztyna w poniedziałki w godz. 1400-1600.

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Przedmiotem skargi, zgodnie z treścią art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, może być w szczególności:

 

  • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
  • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

Przedmiotem wniosku, zgodnie z treścią art. 241 Kpa, mogą być w szczególności sprawy:

 

  • ulepszenia organizacji,
  • wzmocnienia praworządności,
  • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
  • ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty wpływu do organu.

 

Podstawę prawną do działania w tym zakresie stanowią:

 

  • Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. Skargi i wnioski (tekst jednolity z 2000r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Nowości

Licznik gości

Who's Online

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.